Житомирський інститут культури і мистецтв

Положення про студентське самоврядування ЖИТОМИРСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування Житомирського інституту культури і мистецтв здійснюється у формі Студентського братства (далі – Студентське братство), створюється й діє відповідно до Закону України № 1556-VII від 01.07.2014 р. "Про вищу освіту" (Стаття 40. Студентське самоврядування).

1.2. Студентське братство є невід’ємною частиною громадського самоврядування Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (далі – Університет).

1.3. У своїй діяльності Студентське братство керується законодавством, статутом вищого навчального закладу та даним положенням.

1.4. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 1) добровільності, колегіальності, відкритості; 2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Мета і завдання Студентського братства

2.1. Студентське братство функціонує з метою створення умов для самореалізації особистості студентів, формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і формує у нього навички майбутнього організатора, керівника.

2.2. Діяльність Студентського братства спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, на якісне навчання, розвиток творчих здібностей, виховання духовності і культури студентів, зростання їх соціальної активності та відповідальності за доручену справу, формування їх моральних якостей, підвищення ініціативи кожного студента.

2.3. Основними завданнями рад Студентського братства є: - забезпечення і захист прав та інтересів студентів; - забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; - сприяння у створенні необхідних умов для проживання у гуртожитку і відпочинку студентів; 2 - створення студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; - організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів, молодіжними організаціями; - сприяння працевлаштуванню студентів; - участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами; - безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики; - забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам(спільно з відповідними службами); - репрезентація у керівництві університету; - залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з директоратами і деканатами); - участь у координації діяльності рад Студентського братства, директоратів, деканатів, кафедр, старостів, наставників академічних груп; - контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення; - участь у розподілі стипендіального фонду; - залучення студентів до художньої самодіяльності; - проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК, посвяти у студенти, випускних урочистостей, днів інститутів і факультетів, днів відкритих дверей тощо; - участь у поселенні студентів у гуртожитки, створення у них належних умов побуту, відпочинку і дозвілля; - безпосередня участь в організації ремонту кімнат, забезпечення зберігання і підтримки у належному стані приміщень, обладнання, приладів, іншого майна університету; - організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитках та навчальних корпусах; - безпосередня участь у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії енергоносіїв, води тощо; - створення умов для самостійної підготовки студентів до занять( разом із директором студмістечка, комендантами гуртожитків); - пропаганда здорового способу життя, активна участь в організації оздоровлення студентів у профілакторії університету, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та ін.

Структура й організація роботи Студентського братства

3.1. Студентське братство об’єднує всіх студентів університету. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського братства.

3.2. Студентське братство діє на рівні академічної групи, інституту/факультету, гуртожитку, студентського містечка, університету. Структурними підрозділами Студентського братства є студентський штаб 3 „Абітурієнт”, студентська соціальна служба, студентська служба соціально- психологічної адаптації студентів молодших курсів, студентсько- викладацька газета „Універсум”, студентське радіо, юридична клініка.

3.3. Вищим органом самоврядування Студентського братства є: − на рівні академічної групи – загальні збори студентів групи; − на рівні інституту, факультету – загальні збори (конференція) студентів інституту/факультету; − на рівні гуртожитку – загальні збори (конференція) мешканців гуртожитку; − на рівні студентського містечка – конференція мешканців гуртожитків студмістечка; − на рівні університету – конференція студентів університету;

3.4. Виконавчими органами Студентського братства є: − на рівні академічної групи - рада Студентського братства групи; − на рівні інституту, факультету - рада Студентського братства інституту, факультету: − на рівні гуртожитку - рада Студентського братства гуртожитку; − на рівні студентського містечка - рада Студентського братства студентського містечка: − на рівні університету - рада Студентського братства університету.

3.5. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського братства обираються строком на один рік.

3.6. Ради Студентського братства відповідного рівня обираються на загальних зборах (конференціях) студентського колективу, на яких визначається також структура ради, заслуховується її звіт.

3.7. Загальні збори (конференція) Студентського братства відбувається не рідше: −на рівні академічної групи - двох раз у семестр; −на рівні факультету і гуртожитку - одного разу у семестр; −на рівні університету і студентського містечка - одного разу на рік. Конкретна дата їх проведення визначається відповідною радою Студентського братства. На вимогу 2/3 членів відповідної ради або 10 відсотків студентів скликаються позачергові збори (конференція) відповідних Студентських братств. Обов'язковими делегатами на загальноуніверситетську конференцію обираються від кожної академічної групи по дві особи (голова СБ групи, його заступник).

3.8. Конференція Студентського братства університету: • заслуховує звіт організаційної комісії щодо легітимності проведення конференції; • обирає двох членів до лічильної комісії з числа делегатів 4 конференції студентів університету; • затверджує склад ради СБ університету; • заслуховує звіти голів рад СБ факультетів, інститутів та університету; • визначає основні напрямки діяльності Студентського братства Університету; • оцінює стан діяльності Студентського братства університету, а також робить відповідні висновки та розпорядження у зв'язку з цим; • припиняє повноваження голови СБ університету у разі висловлення йому недовіри конференцією Студентського братства університету за поданням у зв'язку з невиконанням ним своїх обов'язків; • припиняє повноваження голови СБ факультету/інституту у разі повторного висловлення йому недовіри конференцією Студентського братства університету у зв'язку з невиконанням ним своїх обов'язків; • здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та чинним законодавством.

3.9. Усі рішення конференції Студентського братства університету заносяться в протокол і підписуються головуючим та секретарем.

3.10. Позачергова конференція Студентського братства університету скликається на основі належним чином письмово оформленої вимоги : − Голови ради СБ; − понад 1/4 делегатів конференції студентів університету шляхом подачі письмової вимоги на ім'я голови СБ. Зразок оформлення письмової вимоги встановлюється радою СБ університету.

3.11. Порядок проведення конференції Студентського братства університету визначається відповідним регламентом, який затверджується президією СБ. Головною структурною одиницею Студентського братства є академічна група, яка обирає раду Студентського братства групи. її голову і делегує свого представника до ради Студентського братства факультету/інституту і на конференцію студентів університету. Рада Студентського братства факультету/інституту формується з представників рад Студентського братства академічних груп і делегує своїх представників до ради Студентського братства університету. Рада Студентського братства студентського містечка формується з представників рад Студентських братств гуртожитків і делегує своїх представників до ради Студентського братства університету. З числа своїх членів вибрана рада Студентського братства інституту, факультету, гуртожитку, студмістечка на своєму першому засіданні обирає голову, заступника голови і секретаря. На конференції факультету/інституту може бути визначений інший порядок проходження виборів голови СБ на факультеті, інституті. Голова ради Студентського братства університету обирається 5 переважною більшістю членів студентського колективу. Його заступник та секретар обираються на першом засіданні ради з числа членів зазначеної ради.

3.12. Рада Студентського братства – представницький орган студентського самоврядування. Рада СБ є виборним органом студентського самоврядування, що представляє інтереси різних факультетів та інститутів і здійснює свої повноваження від імені та в їх інтересах. Студентське братство діє на основі даного Положення. Очолює раду Братства голова СБ.

3.13. Повноваження ради СБ До відання ради СБ належать такі повноваження: 1. Складання плану роботи на навчальний рік за поданням голови ради СБ, утворення постійно діючих та тимчасових робочих консультативно-дорадчих комісій. 2. Обрання за пропозицією голови ради СБ та звільнення заступника та секретаря ради СБ. 3. Обрання до складу вченої Ради університету терміном на один рік членів студентського колективу, число яких становить не менше, як 15 відсотків від загального складу вченої ради; 4. Проведення зборів, конференцій, семінарів та «круглих столів». 5. Подання клопотання Ректору університету про звільнення чи відсторонення посадових осіб та членів професорсько-викладацького складу при порушенні ними посадових обовязків та морально-етичних норм. 6. Рішення рад Студентського братства всіх рівнів мають дорадчий характер.

3.14. Засідання ради Студентського братства унівеситету проводиться не менше 1 разу на місяць і вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Рішення приймається звичайною більшістю голосів. За необхідності питання життєдіяльності студентів вирішується також у робочому порядку.

3.15. Засідання рад академічних груп, інститутів, факультетів, гуртожитків та студентського містечка вважаються чинними, якщо на них присутні не менше 50% членів. Кожне засідання ради Студентського братства фіксується протоколом. У протоколі зазначаються: − Номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання; − Прізвище головуючого на засіданні; − Порядок денний засідання; − Розглянуті питання порядку денного; − Прийняті рішення і висновки. Протокол підписується головою або його заступником і секретарем.

3.16. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

3.17. Порядок формування ради СБ 6 1. Рада СБ університету формується з представників всіх факультетів/інститутів, яких обирають на зборах (конференції) факультету, інституту. Склад ради затверджується на конференції СБ університету. 2. Всі факультети, інститути представлені у раді СБ рівною кількістю делегатів - по одному представнику від кожного факультету, інституту. 3. Склад ради обирається терміном на один рік.

3.18. Статус члена ради СБ Член ради СБ виконує повноваження на громадських засадах. Член ради СБ зобовязаний брати участь у роботі ради, засіданнях інших органів, утворених радою СБ. У випадку неналежного виконання обовязків членом ради (відсутність на трьох і більше засіданнях ради, невиконання обовязків, які покладені на нього рішенням ради), рада СБ має право 2/3 від загального складу зняти з нього повноваження члена ради.

3.19. Голова ради СБ: 1. Голова ради СБ обирається зборами студентського колективу (по 2 чоловіки від кожної групи). 2. Строк повноважень голови ради СБ - один рік. 3. Голова ради СБ виконує повноваження до обрання нового голови. 4. Повноваження голови ради СБ припиняються достроково у випадках: − особистої заяви; − відрахування із числа студентів університету; − неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я; − усунення з посади рішенням конференції СБ університету. 5. У своїй діяльності голова ради є відповідальним перед конференцією СБ університету і може бути звільнений з посади, якщо за таке рішення проголосували 2/3 від загальної чисельності конференції. Причина звільнення голови з посади має бути викладена в письмовому вигляді і обгрунтована. Ініціювати звільнення голови ради може 1/3 членів ради СБ. Заява розглядається лише у випадку, якщо до заяви додано підписи не менше ніж 15% студентів від кожного факультету чи інституту з номером студентського квитка, який підтверджує статус студента. 6. Голови рад Студентського братства університету і студентського містечка входять у склад вченої ради університету, ради з виховної роботи. 7. Голови рад Студентського братства, інститутів, факультетів і гуртожитків входять у склад вченої ради, стипендіальної комісії, комісії по переводу студентів з контрактної форми навчання на державну та комісії з поселення у гуртожиток відповідного інституту/факультету.

3.20. Обов'язки голови ради СБ університету: 1. Організовує роботу відповідної ради Студентського братства. 2. Здійснює координацію роботи з радами інших рівнів, ректоратом, відповідним деканатом/директоратом, комендантом гуртожитку, іншими підрозділами університету, профкомом студентів. 3. Звітує про роботу очолюваної ним ради. 4. Голова ради Студентського братства університету презентує свою 7 програму дій, яка стає основою плану роботи Студентського братства університету. 5. Скликає засідання ради і головує на ньому. 6. Забезпечує організацію проведення загальних зборів або коференції. 7. Ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції. 8. Має право отримати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності. 9. Забезпечує підготовку питань, що вносяться на розгляд засідання ради. 10. Організовує контроль за виконанням рішень ради. 11. Вносить пропозиції щодо обрання заступника, секретаря, постійних та тимчасових комісій ради. 12. Координує діяльність, дає доручення всім органам, утвореним радою СБ. 13. Підписує рішення ради, протоколи засідань. 14. Представляє студентський колектив та раду у відносинах з керівними органами іа керівними посадовими особами університету, іншими установами та організаціями. 15. Звітує перед радою Студентського братства про діяльність на кожному засіданні ради. 16. Має право ініціювання питання на конференції студентів університету про висловлення недовіри голові ради СБ факультету, інституту. 17. Координує роботу голів ради СБ факультетів, інститутів. 18. Щорічно звітує про діяльність конференцією СБ університету. 19. Голова СБ в межах повноважень видає розпорядження. 20. Делегує свої повноваження заступнику, який обираєтьса з числа членів ради СБ на строк повноважень голови. 21. Повноваження заступника голови ради СБ можуть бути достроково припинені розпорядженням голови. 22. Голова Студентського братства та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

3.21. Секретар ради СБ обирається за пропозицією голови СБ відповідною радою з числа її делегатів на строк повноважень голови СБ. Повноваження секретаря ради СБ можуть бути достроково припинені розпорядженням голови за умови: − особистої заяви; − відрахування із числа студентів університету; − неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я: − усунення з посади рішенням конференції СБ університету;

3.22. Студенти, обрані до складу Студентського братства, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів університету.

3.23. При радах Студентських братств інститутів, факультетів, університету створюються сектори за напрямами роботи: навчально- науковий, культурно-масовий, соціально-побутовий сектор фізичного 8 виховання та спорту, по зв'язках з громадськістю, внутрішньої роботи, редакційно-інформаційний центр та інші. Навчально-науковий сектор: • Підтримує контакт із студентами та проректорами з навчальної, навчально-методичної та виховної роботи, наукової роботи з метою вдосконалення навчального процесу та участі студентів у наукових дослідженнях; • Забезпечує вирішення на рівні керівництва університету питань конфліктного характеру між студентами та викладачами; • Проводить заходи щодо вдосконалення розкладу занять; • Забезпечує контроль відвідування занять студентами та викладачами університету та дотримання ними навчальної дисципліни; • Вносить свої пропозиції до керівництва університету щодо зміни навчальних програм га підвищення ефективності навчального процесу; • Забезпечує постійну співпрацю із студентами, аспірантами та викладачами, які займаються науковою та дослідницькою діяльністю; • Організовує роботу наукових товариств та клубів; • Проводить заходи щодо заохочення студентів до участі у студентських наукових гуртках і конференціях як у самому університеті, так і за його межами; • Співпрацює із науковими товариствами та студентами інших вищих навчальних закладах: що займаються дослідницькою діяльністю; • Вносить свої пропозиції керівництву університету щодо нагородження студентів, які зайняли високі місця на обласних, республіканських та міжнародних олімпіадах та показали високі результати у навчальній та дослідницькій роботі. Культурно-масовий сектор: • Проводить заходи з метою залучення студентів до участі у культурно- масовій та виховній роботі; • Підтримує зв'язок з головою студентського клубу університету та користується його всебічною підтримкою; • Бере активну участь в організації загальноуніверситетських заходів культурно-масового характеру; • Вносить свої пропозиції керівництву університету щодо створення, скасування або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів за інтересами; • Співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об'єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи; • Організовує подорожі та екскурсії; • Організовує семінари, тренінги, публічні зустрічі з відомими людьми; • Організовує конференції, круглі столи та інші заходи; • Організовує дискотеки та святкування дня факультету/інституту; • Організовує роботу зі спонсорами, проведення рекламних кампаній тощо. Соціально-побутовий сектор: • Проводить заходи щодо покращення побуту студентів в гуртожитках; 9 • Проводить заходи щодо залучення студентів університету до господарської роботи га благоустрою університету; • Співпрацює із радами гуртожитків щодо вирішення проблем студентів, які мешкають у гуртожитках; • сприяє працевлаштуванню студентів, тимчасової праці у вільний від навчання час; • Організовує роботу зі студентами, які не проявляють бажання до навчання та порушують загальні етичні норми; • Організовує здійснення профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі; • Організовує психологічну підтримку та виховання студентів молодших курсів; • Організовує збір та роботу зі зверненнями студентів щодо порушення їх прав та свобод. Сектор фізичного виховання та спорту: • Організовує участь студентів у спортивних змаганнях; • Пропагує здоровий спосіб життя. Сектор зв’язків з громадськістю: • Налагоджує і підтримує зв'язки з іншими вузами (як приватними, так і державними); • Повідомляє про різні конференції, спортивні змагання, культурні заходи, підтримує їх організацію, домовляється про участь у них студентів університету; • Надає інформацію про студентські та молодіжні організації; • По мірі можливостей допомагає членам інших секторів у розширенні необхідних для них зв'язків; Сектор внутрішньої роботи: • Веде протоколи засідань згідно з порядком денним; • Веде документацію; • Вирішує і координує організаційні питання; • Організовує конференцію студентів університету, факультетів та інститутів; • Приймає звернення від студентів, реєструє і передає їх у відповідний підрозділ. Редакційно-інформаційний центр: • Поширює інформацію про діяльність студентського самоврядування серед студентів; • Готує та поширює статті, сюжети, репортажі про діяльність ради СБ на радіо та в газеті “Універсум”; • Випускає інформаційний вісник ради СБ; • Підтримує власний студентський сайт;

3.24. При радах Студентських братств гуртожитків, студентського містечка створюються сектори за напрямами роботи: навчально-науковий, культурно-масовий, соціально-побутовий, сектор фізичного виховання та спорту, зв'язків з громадськістю, внутрішньої роботи, редакційно- 10 інформаційний центр та інші.

3.25. З припиненням особою навчання в університеті припиняється її участь в Студентському братстві.

Права і обов’язки членів студентського братства

4.1. Студентське братство: 1) бере участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту» та статутом університету; 2) бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 3) проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 4) бере участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; 5) захищає права та інтереси студентів, які навчаються в університеті; 6) делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; 7) приймає акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 8) бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та сприяє організації харчування студентів; 9) бере участь у розподілі коштів на ремонти гуртожитків та навчальних корпусів; 10) вносить пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 11) вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 12) має право оголошувати акції протесту; 13) виконує інші функції, передбачені Законом «Про вищу освіту»та даним положенням.

4.2. За погодженням зі студентським братством університету приймаються рішення про: 1) відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання; 2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 4) призначення заступника декана факультету, заступника декана факультету/директора інституту, проректора; 5) сприяння у поселенні осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; 11 6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються; 7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

4.3. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які: 1) ухвалюють положення про студентське самоврядування університету, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; 2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно- ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

4.4. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування. 9. Ректор забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо). 10. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 1) членські внески студентів, розмір яких встановлюється студентським братством. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом. 11. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.


Житомирський інститут культури і мистецтв