Житомирський інститут культури і мистецтв


Увага ! Житомирський інститут культури і мистецтв
проводить набір до
Школи мистецтв для обдарованих дітей

Основні напрямки підготовки:

Театральне мистецтво:

• акторська майстерність,

• сценічна мова,

• театрознавство;

Музичне мистецтво:

• гра на музичних інструментах(баян, гітара, фортепыано, скрипка, духові інструменти)

• спів: естрадний, академічний, хоровий,

Хореографія:

• народний та сучасний танець,

Образотворче мистецтво:

• живопис,

• графіка,

• декоративно-прикладне мистецтво.

До школи зараховуються учні віком від 6 до 17 років.
Прийом здійснюється на конкурсній основі.

Основні вікові групи

- з 6 до 9 років

- з 9 до 12 років

- з 12 до 15 років

- з 15 до 17 років

ПРИЙОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ

Комплектування груп відбудеться у період з 17 травня по 31 серпня 2016 року.

До викладацької діяльності у Школі залучаються кращі викладачі Інституту та фахівці мистецького спрямування.

За результатами навчання у Школі Інститут видає своїм випускникам державні документи про мистецьку освіту

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ - 300 ГРИВЕНЬ

Додаткову інформацію отримайте в Положенні про школу мистецтв для обдарованих дітей Житомирського інституту культури і мистецтв національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ МИСТЕЦТВ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ЖИТОМИРСЬКОГО ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Школа мистецтв для обдарованих дітей Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв діє на базі Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв з метою створення умов для гармонійного розвитку особистості, виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання їх творчого самовдосконалення, розвиток дослідницької діяльності у молоді у різних видах мистецтва, просвітницька діяльність.

1.2. Повне найменування: Школа мистецтв для обдарованих дітей Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

1.3. Місцезнаходження Школи: 10014, м. Житомир, вул. Черняховського, 12-а.

1.4. Школа не є юридичною особою, а являється структурним підрозділом Житомирського інституту культури і мистецтв (далі Інститут), прикріплена до кафедри мистецтв і діє на підставі Положення, затвердженого ректором Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. За дорученням ректора директор Житомирського інституту культури і мистецтв має право відкрити окремий розрахунковий рахунок.

1.5. Школа за погодженням кафедри мистецтв організовує навчально-виховний процес.

1.6. Школа здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Положення про державний вищий навчальний заклад», інших чинних законів та підзаконних нормативно-правових актів.

1.8. Мета Школи – естетичне виховання молоді, залучення їх до мистецтва, виховання естетичних смаків, творчого самовдосконалення, створення цілісної моделі виховання на основі національних та загальнолюдських цінностей, пов'язаного з мотивуванням до творчої діяльності за напрямами:

- театральне мистецтво:

- акторська майстерність,

- сценічна мова,

- театрознавство,

- музичне мистецтво:

- гра на музичних інструментах,

- спів: естрадний, академічний, хоровий,

- хореографія:

- народний та сучасний танець,

- образотворче мистецтво:

- живопис,

- графіка,

- декоративно-прикладне мистецтво.

1.9. Головними завданнями Школи є: • реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; • формування у молоді національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя; • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; • створення умов для гармонійного розвитку особистості вихованця, його здібностей і обдарувань; • задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та здібностей; • просвітницька діяльність.

1.10. Школа має право за погодженням із Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв: • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу; • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани; • проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України; • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу тощо.

1.11. Мова навчання і виховання, ведення ділової документації в Школі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

2.1. Школа проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-репетиційну та концертно-просвітницьку роботу.

2.2. Школа використовує матеріально-технічну базу Житомирського інституту культури і мистецтв.

2.3. Школа працює за річним планом роботи, погодженим з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв.

2.4. Навчально-виховний процес в Школі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами, погодженими з Академією.

2.5. Навчальні програми в Школі можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання.

2.6. Забезпечення навчально-виховного процесу в школі здійснюється наступними формами: • групові заняття; • окремі заняття дівчат та хлопців; • репетиції; • підсумкові відкриті контрольні уроки, відкриті уроки для батьків; • екзамени; • концерти; • шкільні лекції; • бесіди; • позаурочні заходи.

2.7. Середня наповнюваність груп та інших творчих об'єднань Школи становить від 10 до 25 вихованців. Наповнюваність груп Школи корегується залежно від їх профілю, навчальних планів і програм.

2.8. До Школи зараховуються учні віком:

- з 6 до 9 років;

- з 9 до 12 років;

- з 12 до 15 років;

- з 15 до 17 років. Прийом здійснюється на конкурсній основі.

2.9. Режим щоденної роботи, початок і закінчення занять, заходів, визначаються керівником Інституту.

2.10. До викладацької діяльності у Школі залучаються кращі викладачі Інституту та фахівці мистецького спрямування.

2.11. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження грамотами, залучення до участі у концертній діяльності тощо. Кращі вихованці зараховуються студентами інституту позачергово.

2.12. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців Школа проводить організаційно-масову роботу в формі конференцій, концертів, творчих майстерень, фестивалів, екскурсій та в інших формах, передбачених Положенням.

2.13. За результатами навчання в Школі Інститут видає своїм випускникам документи про закінчення навчання.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є: • учні; • директор, науково-педагогічні працівники, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу; • батьки або особи, які їх замінюють;

3.2. Права та обов'язки вихованців, науково-педагогічних працівників Школи та батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Конституцією України, Законами України "Про освіту", «Про вищу освіту», іншими нормативними актами та цим Положенням.

3.3. Вихованці Школи мають гарантоване державою право на: • здобуття освіти відповідно до їх здібностей та інтересів; • добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року; • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; • користування навчальною, матеріально-технічною базою Інституту; • брати участь у різних видах практичної діяльності, конкурсах, концертах, фестивалях, оглядах, інших масових заходах; • брати участь у різних видах навчальної діяльності, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

3.4. Учні Школи зобов'язані: • оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками; • підвищувати загальний культурний рівень; • дотримуватись морально-етичних норм; • примножувати досягнення студії, зберігати її традиції; • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; • дбайливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна; • дотримуватись вимог Положення, правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.5. Науково-педагогічні працівники Школи зобов'язані: • виконувати навчальні плани та програми; • надавати знання, формувати вміння і навички з дисциплін диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців; • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей; • сприяти зростанню авторитету Школи; • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; • берегти здоров'я вихованців, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо); • виконувати накази і розпорядження директора.

IV. КЕРІВНИЦТВО ШКОЛОЮ

4.1. Директор Інституту за погодженням ректора Академії визначає структуру Школи, здійснює керівництво науково-педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, організовує навчально-виховний процес; забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів і слухачів); організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства; установлює надбавки, доплати, премії тощо працівникам закладу відповідно до законодавства; представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях, дає дозвіл на участь діячів науки, культури, творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі; забезпечує додержання прав вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; несе відповідальність перед Академією за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності тощо.

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ

5.1 Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства та Положення Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

5.2. Додатковими джерелами формування коштів Школи є: • кошти гуманітарної допомоги; • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, • організацій та окремих громадян; • інші надходження.

5.3. Кошти, отримані Школою з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням Житомирського інституту культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

6.1. Припинення діяльності Школи здійснюється шляхом наказу ректора Академії або іншого перевіряючого органу.


Житомирський інститут культури і мистецтв